logo
Facebook Twitter RSS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1. Abdesti bozulmadığı hâlde yeniden abdest almak
 2. Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek... Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan çiftçi
 3. Kaplaması mobilyacılıkta kullanılan, açık kahverengi öz odunlu olan bir ağaç... Kadınsı
 4. Yoksulluk içinde ve güçlükle (geçinmek)... Kalça kemiği (halk ağzı)
 5. Gelir (eski)... Asklı mantarlara özgü üreme organı... Çocuğu olan kadın, anne... Plütonyum elementinin simgesi
 6. Ezgi, türkü, nağme (halk ağzı)... Dokuzdan sonra gelen sayının adı... Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
 7. Usta, belli bir işte becerikli, mahir (kimse)... Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü... Uygun, yaraşır, bir şeye değer (eski)
 8. Lahanayı andıran, lahanaya benzeyen, lahana gibi
 9. Alacak (halk ağzı)... Yok etme, giderme (eski)
 10. Sınırlı... Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık
 11. Elçiliklerde, konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini yürüten görevli... Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla görevli yönetim
 12. Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu... Daha çok gemilerde görülen bir tür hamam böceği
 13. Eski Alman para birimi... Badanalamak işi
 14. Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir madde... Yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç
 15. Birbirine katılmış karışık şeylerin her biri... Taş durumundaki aşı boyası
 1. Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah (eski)... Bir şeyin ağzını, deliğini, içine konulan veya dışarıdan uygulanan bir nesneyle kapamak
 2. Kırılmak işi... Karışık renkli, çok renkli, alaca
 3. Sarıkla ilgili (eski)... Sözleşme
 4. Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi... Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Üretim sonucu ortaya çıkan ürün
 5. Ses... Ozan olma özelliği... Radon elementinin simgesi
 6. İnanmak işi... Engel (eski)... Küçük gemi
 7. Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça... Genellikle iki kuşak üzerine tahtaların çivi ile tutturulması yöntemiyle yapılan basit kapı
 8. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği... İstençli (eski)
 9. Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, karasakız... Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma... Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
 10. Güzel kadın... Alma işi... Müslümanlıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı
 11. Limon rengi... Sit bütünlüğünü veya onun bir parçasını üzerinde bulunduran yer
 12. İnançsız... Orta Çağda, üç bentten oluşan bir Batı şiiri türü
 13. Anlam... Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... Sık, yuvarlak ve küçük taneli bir çeşit ekşi üzüm
 14. Kalsiyum karbonat birleşimli, nohut büyüklüğünde, yuvarlağımsı kalsit tanecikleri veya bunların bağlanmasıyla taş durumuna geçen kireç taşı
 15. Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı... Hiç olmazsa, hiç değilse

Soldan sağa:

Abdesti bozulmadığı hâlde yeniden abdest almak

Yukardan Aşağı:

Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah (eski)... Bir şeyin ağzını, deliğini, içine konulan veya dışarıdan uygulanan bir nesneyle kapamak